Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δράσεων για τις Θετικές Επιστήμες

To πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις Θετικές Επιστήμες, αξιολογείται και ανατροφοδοτείται με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του. Στο πλαίσιο αυτό σε κάθε δραστηριότητα οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο (πεντάβαθμης κλίμακας Likert) που αφορά στους στόχους της κάθε δράσης. Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει σύνοψη των απαντήσεων των μαθητών για τις δυο υψηλότερες τιμές της κλίμακας Likert, «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ Απόλυτα». Παραθέτουμε αποτελέσματα ερωτηματολογίων που αφορούν ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: Βραδιά Eρευνητή 2018, Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο CERN 2018, Erasmus+ ARIE (Augmented and Virtual Reality in Education), Bloom. Από τα στοιχεία που ακολουθούν προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις μαθητές δηλώνουν στην πλειοψηφία τους ότι συμφωνούν πως επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος έτσι όπως αυτοί διατυπώνονται στο ερωτηματολόγιο:

Παράλληλα παραθέτουμε και τα σχετικά ραβδογράμματα