Παραγωγή γραπτού λόγου ... βιωματικά! (Ε)

Στο πλαίσιο του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα της παραγωγής κατευθυντικού λόγου, πραγματοποιήσαμε βιωματική άσκηση στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε γραπτό κείμενο οδηγιών (χάραξη διαδρομής). Με τη χρήση της κάτοψης του σχολείου και περπατώντας κατά μήκος όλης της διαδρομής, κρατήσαμε σημειώσεις και καταγράψαμε τα βασικά σημεία που θα μας χρειάζονταν στην παραγωγή του γραπτού λόγου που ακολούθησε. Στόχος του εγχειρήματος ήταν να εντοπίσουμε τα δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου κειμενικό είδος, να επισημάνουμε τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται στον κατευθυντικό λόγο, καθώς και να εμπλακούμε στη διαδικασία αξιολόγησης του γραπτού μας.