Παιδικός Σταθμός - Νέα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
HOP SCOTCH AND NUMBERS
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

Μαθαίνουμε την έννοια του αριθμού σχηματίζοντας με πλαστελίνη το σύμβολο με την αντίστοιχη ποσότητα.

SCIENCE ΜΕ IPAD

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό συνεργαζόμαστε και κατασκευάζουμε πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια!

WE ARE GOING ON A TIGER HUNT...
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Pages