Τελική φάση Β' Διασχολικού Μαθητικού Διαγωνισμού Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας, Τελετή Απονομής 15 Μαρτίου

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» προκηρύσσουν για τους μαθητές όλων των τύπων Γυμνασίων του νομού Αττικής, Διαγωνισμό Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας με τίτλο: «Παίζοντας με τις λέξεις» για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με τον διαγωνισμό οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον πλούτο και την αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική εξέλιξή της και να μελετήσουν την αλληλεπίδραση των γλωσσών μεταξύ τους.

Σκοπός του είναι με καινοτόμο τρόπο να ενισχύσει τον γλωσσικό γραμματισμό των μαθητών και συγκεκριμένα:

 • Να είναι σε θέση να αποτιμούν τα σημεία σύγκλισης μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου αλλά και τις αποκλίσεις μεταξύ τους· να κατανοούν ότι οι αποκλίσεις οφείλονται είτε σε ιστορικούς λόγους είτε στην ύπαρξη γλωσσικής ποικιλότητας, τόσο γεωγραφικής όσο και κοινωνικής.
 • Να αποκτήσουν στέρεη μεταγλωσσική ενημερότητα της μορφολογίας και της σύνταξης της ΝΕ, που έχουν ήδη κατακτήσει με φυσικό τρόπο· να κατακτήσουν πτυχές της σύνταξης της πρότυπης γλώσσας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν (π.χ. αρχαιοπρεπείς συντακτικές δομές, δομές της πρότυπης γλώσσας που αποκλίνουν από αυτές των τοπικών ποικιλιών)· να αποτιμούν κριτικά τη συντακτική και μορφολογική ποικιλότητα.
 • Να αποκτήσουν το απαραίτητο λεξιλόγιο για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες, ώστε να είναι σε θέση να εκφράζουν τα νοήματα που επιθυμούν· να είναι σε θέση να αποτιμούν κριτικά τη διαφοροποίηση στο λεξιλόγιο, όχι μόνο ως απόρροια διαφορετικών σημασιολογικών πεδίων αλλά και ως ενδείκτη κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων.
 • Να κατανοήσουν ότι οι γλωσσικές μορφές (τρόποι γραφής και προφοράς, μορφολογικές, συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές, κειμενικά είδη) λειτουργούν ως ενδείκτες κοινωνικών παραμέτρων και ως μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών, στάσεων και συμπεριφορών, ώστε να είναι σε θέση να αναδεικνύουν τη σχέση της γλώσσας των κειμένων με ποικίλες κοινωνικές συνθήκες και ιδεολογίες και να προσεγγίζουν κριτικά αυτές τις σχέσεις.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ-ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 • Ορθογραφία - Σημασία λέξεων
 • Συνήθη λάθη
 • Δάνεια
 • Ομόηχες λέξεις
 • Παραγωγή- Σύνθεση
 • Ρήμα
 • Επίθετα – Επιρρήματα
 • Συνώνυμα- Αντώνυμα
 • Χρήση και αξιοποίηση ρητών-γνωμικών
 • Ομόρριζα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και των τριών τάξεων όλων των τύπων Γυμνασίων του νομού Αττικής.
 • Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές με ατομικές συμμετοχές. Ομαδικές συμμετοχές δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
 • Ορίζεται ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών ανά σχολείο στους 10 (δέκα)
 • Οι υπεύθυνοι καθηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά την   (στο email: gymnasio@ziridis.gr έως τις 18 Ιανουαρίου 2019
 • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των μαθητών ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εντός ωρολογίου προγράμματος (ασκήσεις, θεωρητική σκευή). Η προετοιμασία των μαθητών πριν τον διαγωνισμό αλλά θα πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος προκειμένου οι μαθητές να έχουν συστηματικότερη βοήθεια στη μελέτη τους.
 • Θα απονεμηθούν 3 βραβεία. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές που συμμετείχαν θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 • Η μετακίνηση των μαθητών τις δύο ημέρες του διαγωνισμού θα γίνει με την ευθύνη της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
 • Κατά την έκτακτη αυτή προετοιμασία δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό (μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας).
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.
 • Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.
 • Στον σχεδιασμό και τη διοργάνωση του διαγωνισμού προβλέπονται και διαδικασίες αποτίμησής του.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:

Α’ φάση (υποβολή συμμετοχών): 1 Νοεμβρίου 2018-10 Ιανουαρίου 2019

Β’ φάση (γραπτή αξιολόγηση από την πρώτη επιτροπή): 1 Φεβρουαρίου 2019

Γ’ φάση (προφορική αξιολόγηση από τη δεύτερη επιτροπή): 8 Μαρτίου 2019

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία για τους τρεις πρώτους νικητές. Συγκεκριμένα τα βραβεία θα είναι επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων, λεξικά και τιμητικές πλακέτες.

Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους διοργανωτές (με εμπορία ή διαφήμιση).

Θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα  την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό.

Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι διαγωνιζόμενοι και στις δύο φάσεις του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν ως προς

 • την  ικανότητά τους να συνδέουν σωστά τη σημασία, την «ακουστική εικόνα» (προφορά) αλλά και την οπτική εικόνα των λέξεων (ορθογραφία).
 • την ικανότητά να χρησιμοποιούν και να εντάσσουν σωστά τις λέξεις στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο.
 • την ικανότητα να αξιοποιούν γνώσεις από τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής για την πληρέστερη εξήγηση και κατανόηση γλωσσικών φαινομένων της νέας ελληνικής (π.χ. δάσυνση, νόμος της εκτάσεως εν συνθέσει).
 • τη γνώση βασικών μορφολογικών κανόνων της νέας ελληνικής.
 • τη γνώση του λεξιλογικού πλούτου της ελληνικής, τη δυνατότητα διάκρισης λεπτών σημασιολογικών διαφορών μεταξύ συνωνύμων λέξεων αλλά και την ικανότητά τους να συνειδητοποιήσουν τα διαφορετικά επικοινωνιακά αποτελέσματα στα οποία καταλήγει η κάθε γλωσσική επιλογή.
 • την ικανότητα να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς που διαθέτουν οι γλώσσες για την αφομοίωση των ξένων λέξεων. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Να σημειωθεί ότι τόσο η διαδικασία προετοιμασίας των μαθητών όσο και η συμμετοχή τους στις δύο φάσεις προβλέπεται να χαρακτηρίζεται από παιγνιώδη και δημιουργικό χαρακτήρα. Σκοπός είναι οι μαθητές να ασχοληθούν με τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας σε ένα ευχάριστο και πρωτότυπο διδακτικό πλαίσιο, αντίστοιχο με το πνεύμα και τη φιλοσοφία ανάλογων διεθνών διαγωνισμών γλώσσας, όπως το Spelling bee. Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, τόσο κατά την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του διαγωνισμού σε ενδοσχολικό επίπεδο όσο και πέρυσι -1η χρονιά διεξαγωγής του διασχολικού διαγωνισμού- η συμμετοχή των μαθητών ήταν  μεγάλη και ιδιαιτέρως ενθουσιώδης. Ιδιατέρως θετική υπήρξε επίσης η ανταπόκριση καθώς και τα σχόλια από τους συναδέλφους των σχολείων που συμμετείχαν στο περσινό διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.ziridis.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1

Α’ φάση αξιολόγησης (1 Φεβρουαρίου 2019) από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους:

Σπυριδούλα Δημητρακοπούλου, MPhil, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

Κατερίνα Κομιώτη, MPhil, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

Βιργινία Κουκλάδα, MPhil, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

Μαρία Μπουφίδου, MSc, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2

Β’ φάση αξιολόγησης: (8 Μαρτίου 2019) από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους:

Νατάσα Μερκούρη,  φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

Δρ Γιάννης Μπασλής, φιλόλογος, συγγραφέας

Δρ Ασημάκης Φλιάτουρας, Λέκτορας, Τμήμα Γλωσσολογίας, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Αθανασία Φωτεινού, MSc, φιλόλογος, Νέα Γενιά Ζηρίδη

ΤΕΛIKH ΦΑΣΗ

Τελική φάση διαγωνισμού Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας

Κριτική επιτροπή (αλφαβητικά):

Ν. Μερκούρη, Φιλόλογος ΝΓΖ, Αντιπρόεδρος της «Νέας Παιδείας»

Γ. Μπασλής, Φιλόλογος, Δρ. Κοινωνιογλωσσολογίας

Ουρ. Σινοπούλου, Φιλόλογος ΝΓΖ, Δρ Θεωρητικής Γλωσσολογίας

Α. Φλιάτουρας, Φιλόλογος, Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας, ΤΕΦ, ΔΠΘ

Α. Φωτεινού, Φιλόλογος ΝΓΖ, Msc

Οργανωτική επιτροπή:

Β. Κουκλάδα, Φιλόλογος ΝΓΖ, MPhil

Μ. Σ. Μπουφίδου, Φιλόλογος ΝΓΖ, Msc

Πότε: Παρασκευή 15 Μαρτίου, ώρα 18:00-20:00
Πού: Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου
Διοργάνωση: Νέα Γενιά Ζηρίδη
Συμμετέχουν: Νέα Γενιά Ζηρίδη, Γ' Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, Εκπ.«Θεμιστοκλής», Εκπαιδευτήρια Ι. Μονής Πειραιώς, Β' Γυμνάσιο Κορωπίου, Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, Γ' Γυμνάσιο Γέρακα,Σχολή Μωραϊτη, Εκπαιδευτική Αναγέννηση, Ιόνιος Σχολή.

Διοργάνωση: Νέα Γενιά Ζηρίδη

Συντονισμός: Β. Κουκλάδα, Μ. Σ. Μπουφίδου

Επικοινωνία: τηλ. 2106685600, -871, -872, -873 (Δευτ-Παρ. 09.00-14.50)

Email: gymnasio@ziridis.gr

Web: www.ziridis.gr